www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: შესყიდვების განყოფილება

ბაქარ შონია
განყოფილების უფროსი

კორპორაციული: +995 599 856082, 0414 22 23 46,შიდა №310
ელ.ფოსტა:  sheskidvakhobi@yahoo.com, bakar.shonia@khobi.gov.ge

 

მანანა კუკავა
მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში

კორპორაციული:+995 599 856086, ,შიდა №310
ელ.ფოსტა:  manana.kukava@khobi.gov.ge

 

მანანა ნოდია
წამყვანი სპეციალისტი

სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში
კორპორაციული: +995 595 51 73 77,შიდა №310
ელ.ფოსტა: manana.nodia@khobi.gov.ge


ასევე იხილე კატეგორიაში - საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური: