www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-

საჯარო ინფორმაცია: საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

  1. ზვიად ბუკია - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი  ( 599 856085; 0 414 222193)
  2. დავით ჭოჭუა - მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი (599 856078; 0 414 222458)
  3. ანტონ ვარდია - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი (599 856088; (0) 414 222356)
  4. ზაზა ბუკია - ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი (599 891198; 0 414 222017)
  5. ელისო კვიკვინია - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა დაახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ( 577148101; 0 414 222497)
  6. შოლინა კანკია - შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი (599 856099; 0 414 222093)
  7. ზაზა კუპრეიშვილი - წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი (599 856108 0 414 222416)
  8. ირაკლი ძიძიგური - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი (599 852928; 0 414 222114)

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო ინფორმაცია: